نویسنده = نوری، فرشاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیرتحول مفاهیم از یأس به امید و مقاومت در شعر فدوی طوقان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 51-74

ابوالفضل رضایی؛ فرشاد نوری