نویسنده = افضلی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سازوکارهای حُسن‌ تعبیر در ترجمة تابوهای رمان الهوی از هیفا بیطار

دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 80-57

10.22054/rctall.2018.32925.1320

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فرشته افضلی