دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 1-192 
4. تحلیل و بررسی افزوده‌های تفسیری در شش ترجمة معاصر قرآن کریم (با محوریّت سورة إسراء)

صفحه 83-112

ابراهیم ابراهیمی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ باب الله محمدی نبی کندی


6. پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

صفحه 155-176

مهدی تدیّن نجف آبادی؛ سید علی سهراب نژاد