همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

پریسا ابراهیمی

زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی

pajuhesh1390@gmail.com