جایگاه جمله‌واره در زبان فارسی و تطبیق و همسانی آن با زبان عربی

علی ابوالحسنی؛ محمود بشیری

دوره 8، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 115-138

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2000.8936

چکیده
  با توجه به اهمیّت پژوهش‌های مبتنی بر مقایسة زبان‌های مختلف و تأثیر آن در کشف حلقه‌های ارتباطی زبان و نیز رشد فکری و فرهنگی کاربران آن، پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیلی و تقابلی، مباحث جملة تابع در زبان فارسی و مقابله و شیوة بیان آن در زبان عربی را بررسی کرده‌است و آنگاه از منظر دستور تطبیقی به بیان جایگاه جملة تابع در زبان فارسی و مقایسة ...  بیشتر