ابوالقاسم شابی میان رومانتیسم و سمبولیسم

حجت رسولی؛ سعید فروغی نیا

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  ابوالقاسم شابی یکی از شاعران برجسته معاصر است که از وی به‌عنوان شاعری رومانتیسم یاد شده است و عموم ناقدان بر گرایش وی به مکتب رومانتیسم تأکید کرده‌اند؛ حال آنکه در اشعار وی رّدپایی از مکتب سمبولیسم نیز یافت می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا شابی صرفاً شاعری است با گرایش‌های رومانتیسمی یا اینکه می‌توان او را پیرو مکتب سمبولیسم ...  بیشتر