نادرستی‌های عمده در برگردان عربی تاریخ بیهقی

سید محمدرضا ابن الرسول؛ نفیسه رئیسی مبارکه

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 175-195

چکیده
  مقصود از این نوشتار، طبقه‌بندی، اصلاح، تصحیح و توضیح برجسته‌ترین اشتباه‌ها و غلط‌هایی است که در ترجمة عربی تاریخ بیهقی به قلم یحیی الخشاب و صادق نشأت رخ داده است. این ترجمه بر اساس نسخة قاسم غنی و علی‌اکبر فیّاض انجام پذیرفته است. ترجمة عربی تاریخ بیهقی به عنوان ترجمة تاریخی ـ که از نظر ادبی و علمی در جهان، ممتاز شناخته شده ـ روشن ...  بیشتر