نویسنده = قهرمانی مقبل، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد ترجمة نونیة ابوالفتح بُستی به زبان فارسی؛ با تکیه بر اصل کمّیت

دوره 9، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 196-161

10.22054/rctall.2019.41364.1382

احمد حیدری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ ناصر زارع؛ مسلم زمانی