اسطوره‌ها و باورهای محلی در رمان «نزیف الحجر»

مجید صالح بک؛ سمیه السادات طباطبایی

دوره 2، شماره 5 ، دی 1391، ، صفحه 82-59

چکیده
  حیات بشر با اساطیر پیوند ناگسستنی دارد. این داستان های خیالی که گاه ریشه در واقعیت تاریخی دارند چنان با زندگی انسان درآمیخته اند که در برخی جوامع به عنوان حقیقت غیر قابل انکار پذیرفته شده اند در هم تنیده بودن اساطیر با زندگی بشر، چنان در ادبیات به عنوان جلوه ای از فرهنگ و تمدن انسان انعکاس یافته که امروزه اسطوره ها جایگاه کم نظیری در ...  بیشتر