بررسی کتاب صدی الحیاه بر اساس هفت اصل آموزش زبان ارتباطی

سیدضیا الدین تاج الدین

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 35-53

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6976

چکیده
  ارزشیابی کتاب های درسی یکی از مراحل سه گانه ی تدوین برنامه ی آموزشی است: برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی . یکی از اهداف مرحله ی سوم، ارزشیابی بسته ی آموزشی و مطالب درسی است. مک دونا و شا ارزشیابی را به دو دسته ارزشیابی بیرونی و ارزشیابی درونی بر اساس میزان همخوانی فعالیت های 12 گانه ی کتاب با 7 اصل بنیادین آموزش زبان ارتباطی است: 1. اصل انتقال ...  بیشتر