نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

3 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22054/rctall.2021.60802.1559

چکیده

Language is a translation of imagination and mental concepts, so the connection between language and translation is an irrefutable fact. Applicability as a sub branches of morphology study some of speeches inside context. Speech act is one of the most important applicability concepts that is relevant to kind of speech analyze, due to speech is a series of speech act because of the importance of this topic writers wants to compare the translation of speech acts in Maryam Surah based on translations of 5 different translators, Ghomshei, Khorramshahi, Fouladvand, Saffarzadeh and Makarem shirazi by descriptive- analytic method. One of the results of this research is that translators did well in translating direct speech act like direct and true imperative action and promissory act but they didn’t have good translation in declarative, emotive, persuasive especially interrogative which don’t have their original meaning and in some cases didn’t transmit the meaning to the reader and just paid attention to the syntactic structure of the verse. The other result is that in these translations didn’t pay attention to the context and important elements in speech like speaker, audience and the message and time and place and also didn’t use the important ways in transmitting speech act especially indirect speech acts like … and some syntactical and musical normative of Quran

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the translations of speech acts in Maryam Surah (Based on the translations of Ghomeshi, Fouladvand, Khorramshahi, Saffarzadeh and Makarem Shirazi)

نویسندگان [English]

  • soudabe ebrahimy 1
  • Rouhollah Saiiadynezhad 2
  • Ali NajafiIvaki 3

1 univresity of kashan

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Kashan University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Kashan University, Kashan, Iran

چکیده [English]

زبان در اصل ترجمه‌ای از تصورات و مفاهیم ذهنی انسان است؛ بنابراین ارتباط بین زبان و ترجمه، حقیقتی انکار‌ناپذیر است. کاربرد‌شناسی که امروزه بالاترین سطح تحلیل متن است به بررسی پاره‌گفت‌ها در درون بافت می‌پردازد. کنش‌های ‌گفتاری که در حوزه کاربرد شناسی زبان مطرح می‌شوند‌، نوع درجه سه تحلیل گفتمان به‌حساب می‌آیند. در پرتو اهمیت مسأله، نگارندگان در این جستار بر آنند تا با در پیش گرفتن روش تحلیل گفتمان و با تکیه بر ترجمه‌های پنج مترجم همچون قمشه‌ای، خرمشاهی، فولادوند، صفارزاده و مکارم شیرازی از قرآن کریم، به همسنجی ترجمه کنش‌های گفتاری در سوره مریم بپردازد. از نتایج تحقیق این است که مترجمان در ترجمه کنش‌های گفتاری مستقیم، مانند کنش‌های امری حقیقی و مستقیم و کنش‌های اعلامی و تعهدی درست عمل کرده‌اند؛ اما در ترجمه کنش‌های اظهاری، عاطفی، ترغیبی و بویژه استفهامی که گاهی به دلایل بلاغی از معنای اصلی خود خارج می‌شوند، ضعیف عمل نموده‌ و در مواردی حتی مفهوم را به ذهن مخاطب منتقل نکرده‌اند و تنها به ترجمه تحت اللفظی بسنده نموده و بیشتر توجهشان به ساختار نحوی آیه بوده است. دیگر اینکه در فرآیند ترجمه، به ترجمه بافت محور و به عناصر مهم در گفتمان از جمله عنصر متکلم، مخاطب و پیام مورد هدف متکلم، عنصر زمان و مکان، اهمیت نداده‌ و از شیوه‌های موثر در رساندن مفهوم کنش‌های گفتاری، خصوصا کنش‌های گفتاری غیر مستقیم مانند علایم سجاوندی و بعضی از هنجار-های نحوی و موسیقایی قرآن، بهره نبرده‌اند..

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Speech act
  • translation
  • pragmatics
  • Surah Maryam