چالش های ترجمه همزمان از زبان فارسی به عربی (مطالعه ی موردی: گفتمان نظامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه عربی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه امام علی (ع)

2 استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

10.22054/rctall.2020.45805.1412

چکیده

چک?ده:
پژوهش حاضر با استفاده از روش توص?ف?- تحل?ل? به دنبال ?افتن چالش‌ها? ترجمه مترجمان شفاه? و شناخت عوامل تأث?ر گذار بر ا?ن گونه ترجمه در گفتمان نظام? است. از ا?ن رو، با بررس? دق?ق 261.44 دق?قه از فا?ل ها? صوت?- تصو?ر? سخنران?‌ها? مسئولان رده بالا? نظام? و رزما?ش‌ها و مراسم‌ها? نظام? که به طور همزمان از شبکه عرب? زبان "العالم" پخش شده بود، پرداخته شد. عمده تر?ن چالش ها در حوزه چالش ها? زبان? و غ?ر زبان? است. مهمتر?ن چالش‌ها? زبان? به ترت?ب شامل: حذف و از دست دادن بعض? از اطلاعات مهم و اساس?، عدم آشنا?? با واژگان و اصطلاحات نظام? و ن?ز افزا?ش نابجا در ترجمه م?‌ باشدو از طرف? د?گر مهمتر?ن چالشها? غ?ر زبان? شامل حذف بخش? از اطلاعات به سبب سرعت سخنران در زبان مبدأ، تفاوت فرهنگ? م?ان دو ملت، ون?ز ضعف عملکرد مترجم دوزبانه اشاره نمود. ا?ن چالش‌ها ب?شتر به ترت?ب در مراسم رژه و مانورها و سخنران? فرماندهان نما?ان م? شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Oral Interpretation from Persian to Arabic (A case study: Military Discourse)

نویسندگان [English]

  • ali kavari 1
  • narges ganji 2
  • adnan tahmasebi 3
1 university Amam Ali
2 university Asfhan
3 university tehran
چکیده [English]

The current study aims to focus on the Persian to Arabic oral translation of speech of high-ranking military officers, maneuvers, and military parades. The purpose of the study is to find the challenges of oral interpreters and to find the influential factors to this kind of translation. In doing so, a descriptive-analytic approach was used to answer the research questions. Random sampling was used to investigate 200 minutes of audio-visual speech of high-ranking military offices, military maneuvers and military ceremonies, broadcasted in Alalam Arabic News Network. The analysis of the challenges showed that lack of military terminology knowledge, misunderstanding of the speaker’s intention, omission, losing key information, and incorrect addition were among the most important challenges of oral translation. Non-linguistic challenges included cultural different between two cultures, the rate of the speech in the origin language and bilingualism of the translator. These challenges were mostly apparent in parade ceremonies, military maneuvers, and commanders’ speech respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral interpretation
  • Persian to Arabic
  • Military Discourse
  • Translation Pathology