پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی (RCTALL) - فرایند پذیرش مقالات