اعضای هیات تحریریه

سردبیر

رضا ناظمیان

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

reza_nazemian2003atyahoo.com

مدیر مسئول

علی گنجیان خناری

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

pajuhesh1392atyahoo.com

مدیر داخلی

پریسا ابراهیمی

زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی

pajuhesh1390atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سعید نجفی اسد اللهی

زبان و ادبیات عربی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

pajuhesh1390atgmail.com

ابوالحسن امین مقدسی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

abaminatut.ac.ir

احمد پاشازانوس

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ahmad_pasha95atyahoo.com

حجت رسولی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه شهید بهشتی

htrasouliathotmail.com

خلیل پروینی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تربیت مدرس

kparviniatyahoo.com

علی اصغر قهرمانی مقبل

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

ali.ghahramanimatgmail.com

غلامعباس رضایی هفتادر

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه تهران

ghrezaeeatut.ac.ir

مجید صالح بک

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

msalehbekatgmail.com

حمیدرضا میرحاجی

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

mirhaji_sayyedatyahoo.com

سید فضل الله میرقادری

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

sfmirghaderiatgmail.com

ویراستار انگلیسی

بهزاد نزاکت گو

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

bnezakatgooatyahoo.com