چالش مترجمان قرآن در برگردان ادوات تقلیل و تکثیر به زبان فارسی

علی صابری

دوره 5، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 146-121

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2015.2436

چکیده
  در قرآن کریم واژگانی وجود دارد که مترجمان برای برگردان آنها به دیگر زبان‌ها، نیاز به دقّت و تأمّل ویژه‌ای دارند. نمونه‌ای از این واژگان، ادوات تقلیل و تکثیر است که حضور این واژگان در متن گاهی باعث ایجاد نوعی ناهمگونی یا اشتباه در ترجمه می‌شود و گاهی نیز دیده می‌شود که مترجمان آنها را نادیده می‌گیرند. این نابسامانی در برگردان‌ها ...  بیشتر

شیوة مترجمان قرآن کریم در برگردان ساختار مدح و ذم به فارسی

علی صابری؛ معصومه فروزان

دوره 4، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 57-78

چکیده
  یکی از ساختارهایی که مختصّ زبان عربی است و در قرآن کریم کاربرد نسبتاً گسترده ای دارد، اسلوب مدح و ذمّ است که ما در این پژوهش سعی کردیم ضمن بیان این ساختار و اهداف وکارکرد آن، به تحلیل برخی از آیات در بر دارندة این ساختار بپردازیم. در این کنکاش پی بردیم که اگرچه این ساختار معادلی در زبان فارسی ندارد، امّا می‌توان برخی ساختارها و ترکیب‌های ...  بیشتر