ترجمه در زبان و ادبیات عربی
تحلیل تطبیقی ترجمه‌های واژه «صهر» در قرآن کریم(بر اساس نظریه فردینان دو سوسور)

مجید صالح بک؛ عبدالقادر پریز؛ پروین صانعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/rctall.2023.74676.1682

چکیده
  سوسور با نگاهی سیستماتیک و نظام مند، زبان را مجموعه‌ای از نشانه‌ها ‌دانسته ولذا در نظریه زبانی خود نشانه را کلیدواژه اساسی قرار می‌دهد. در ترجمه نیز نشانه‌ها بسیار حائز اهمیت‌اند و مترجم باید بتواند با شناخت دقیق کلمات متن، روابط میان آن‌ها را شناسایی کرده و از این روابط در جهت ترجمه‌ای دقیق‌تر یاری گیرد؛ این مسأله در ترجمه قرآن ...  بیشتر

چالش برابریابی برخی ساخت‌های دستوری در تعریب بر اساس نظریة تغییرات صوری کتفورد

قادر پریز

دوره 8، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 152-135

https://doi.org/10.22054/rctall.2019.40393.1373

چکیده
  معادل‌یابی به معنای یافتن واژگان، قالب‌های بیانی و نقش‌های دستوری مأنوس در زبان مقصد برای واژه‌ها و ساخت‌های دستوری جمله‌های متن مبدأ است. نظر به اهمیت این مسئله، مقالة حاضر با دقت در معادل‌یابی برای برخی نقش‌های دستوری از جمله ساخت‌هایی که متمم در آن‌ها به‌کار رفته‌است، می‌کوشد تا چالش‌ها و تفاوت‌ها را در ترجمه از فارسی ...  بیشتر

بررسی ترجمة قرآن عطاء‌الله فرهنگ قهرمانی

عبدالقادر پریز؛ حسین تقی پور

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1392، ، صفحه 141-166

چکیده
      ترجمة قرآن اثر آقای «عطاء‌الله فرهنگ قهرمانی» که جزء ترجمه‌های «آزاد مقید به متن» است در سال (2007) توسط انتشارات «امانه» در هند چاپ و اخیراً نسخه‌هایی از آن در ایران توزیع شده است. مبنای این ترجمه به اقرار خود مترجم از ترجمه‌های آیتی، پاینده و الهی قمشه‌ای بوده است.  مترجم در این ترجمه با نگرش جانب‌دارانة ...  بیشتر