نویسنده = سید اسماعیل قاسمی موسوی
تعداد مقالات: 2
1. شگرد ساده‌سازی وتابوهای فرهنگی در برگردان‌های مرعشی‌پور از رمان‌های راه و کوچه مدق نجیب محفوظ

دوره 5، شماره 13، زمستان 1394، صفحه 34-11

10.22054/rctall.2015.2432

فرامرز میرزایی؛ محمد راسخ مهند؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی


2. «تصریح ضمایر جنسیّتی» در ترجمة محمّدرضا مرعشی‌پور از رمان «راه» نجیب محفوظ

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 71-84

فرامرز میرزایی؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی