بارزیابی ساختاری مجله‌«پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22054/rctall.2020.44244.1400

چکیده

این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، مقاله‌های مجله‌ی«پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی» را از شماره‌ی 6 تا 17 بر اساس رویکرد ساختاری ارزیابی مقاله بررسی کند. بنابراین با استفاده از پرسشنامه طراحی شده 61 مقاله از این مجله بر اساس پر بسامدترین موضوعات انتخاب و تحلیل شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مقاله‌های سال 92 و 93 از نظر معیارهای ارزیابی ساختاری برخی اشکال‌های ساختاری دارند. اما از سال 94 روند رو به رشدی دیده می‌شود این روند در سال 96 سرعت بیشتری پیدا می-کند. علمی پژوهشی شدن مجله در سال 92 و افزایش تعداد مجله های پژوهشی و در پی آن افزایش تولیدات علمی، توسعه تحصیلات تکمیلی، پر رنگ شدن امتیازهای پژوهشی در جذب اعضای هیات علمی، انتخاب دانشجوی نمونه، ارتقای اعضاء هیات علمی، و دریافت پژوهانه از علت‌های این حرکت رو به جلوی مجله است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مواردی چون ذکر روش پژوهش و هدف در چکیده، پیشینه پژوهش، روش پژوهش و پایبندی به آن، مبانی نظری پژوهش، نوآوری، تحلیل یافته‌های پژوهش، و روزآمدی منابع، با معیارهای تفصیلی تعریف شده برای مقاله علمی پژوهشی هماهنگ نیست. علت تطابق نداشتن برخی بخش‌ها با معیار‌های مقاله علمی پژوهشی به نبود روش یکسان در ارائه آن‌ها در مقاله‌ها، و روشن نبودن فایده هر کدام از این بخش‌ها برای نویسندگان بر‌می‌گردد. این پژوهش چار چوب مفهومی برای ارزیابی ساختاری مقاله‌های علمی پژوهشی در زبان و ادبیات عربی پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analytical Review of the Journal of Translation Researches on Arabic Language and Literature from No. 6 to 17

نویسنده [English]

  • lila raesii
shiraz
چکیده [English]

and promoting the quality of scientific researches; therefore, scientific publications need to be criticized on the basis of the correct way of critical thinking.
The purpose of this research is to review the articles No. 6 to 17 of the Journal of "Translation Studies on Arabic Language and Literature" by using the Quantitative Content Analysis method. Therefore, using a questionnaire designed by the Human Sciences Institute and Cultural Studies, 61 articles of this journal were criticized and analyzed using quantitative content analysis.
The findings of the research show that the "reviewing translations" with 49% statistic has the most frequent subject of the journal. The journal trend in 2017 was toward translation critique based on the existing theories and is outstanding in evaluating cultural subjects.
The journal has had a lot of evaluated attributes in 2016; and particularly in 2017 has prevailed reflecting the growing trend of the magazine.
The articles in 2016 in terms of title, writing introduction, innovation and theoretical foundations of research, and in 2017 in terms of research method, the method of collecting the analysis, adherence to the method, referring to the article, thesis and databases have had a better performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical analysis
  • Arabic translation
  • Allameh Tabatabaei university
  • Arabic Language and Literature Researches Journal