پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی (RCTALL) - واژه نامه اختصاصی