نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه رازی

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه رازی

چکیده

هر یک از نظریه‌پردازان ترجمه کم و بیش توانسته‌اند با آثار و آرای خود بر تاریخ ترجمه مؤثّر باشند. از این میان ژان پل وینه و ژان داربلنه در سال 1958 کتابی را با عنوان «سبک‌شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی» منتشر کردند. این کتاب تکنیک‌هایی را معرّفی می‌کند که هر مترجمی از آن بهره می‌برد و با توجه به تأثیر چشم‌گیری که این اثر در تاریخ ترجمه داشته، در واقع به مرجع مهمّی برای تکنیک‌های ترجمه تبدیل شده است. پژوهش حاضر نیز پس از تعریفی گذرا بر این تکنیک‌ها که در واقع تبیین وتفسیر همان دو روش مستقیم وغیرمستقیم است به واکاوی تطبیقی قسمت‌هایی از ترجمۀ رمان مشهور «سیّدات القمر» پرداخته که تألیف خانم جوخه الحارثی (2010) است و محمّد حربائی-زاده آن را با عنوان «بانوان ماه» ترجمه کرده است. با بررسی تکنیک‌های به کار رفته در این ترجمه و ذکر نمونه‌هایی تطبیقی برای هر یک ازآنها روشن می‌شود که مترجم تکنیک‌های مستقیم (قرض‌گیری، گرته‌برداری و تحت‌اللّفظی) را کمتر به کار گرفته و بیشتر از روش‌های غیرمستقیم (تغییر صورت، تغییر بیان، معادل‌یابی و اقتباس) بهره برده است؛ بنابراین با تلاش برای ارتباط هرچه بیشتر با خواننده توانسته است، ترجمه‌ای روان و خوانا به زبان فارسی ارائه کند. با توجّه به نتایج تحقیق می‌توانیم ترجمۀ این رمان را از انواع ترجمه‌های غیرمستقیم به حساب آوریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative critique of the translation of parts of the novel Sayyid al-Qamar"" Emphasizing the seven techniques

نویسندگان [English]

  • mohamadnabi ahmadi 1
  • Yahya babaei 2

1 razi university

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه رازی

چکیده [English]

Each of the translation theorists has more or less been able to influence the history of translation with their works and opinions. Among them, Jean-Paul Vienne and Jean Darblنهn published a book in 1958 entitled "French and English Comparative Stylistics". This book introduces the techniques that every translator uses and, given the significant impact that this work has had on the history of translation, it has in fact become an important reference for translation techniques. The present study, after a brief definition of these techniques, which is in fact the explanation and interpretation of the same two direct and indirect methods, has made a comparative analysis of parts of the translation of the famous novel "Sayyid al-Qamar" written by Ms. Jokh al-Harithi (2010) and Mohammad Harbai. ادهZadeh translated it as "Women of the Moon". xamining the techniques used in this translation and mentioning comparative examples for each of them, it becomes clear that the translator has used direct techniques (borrowing, borrowing and literal) less and Has used more indirect methods (face change, expression change, equivalence and adaptation); Therefore, by trying to communicate as much as possible with the reader, he has been able to provide fluent and legible translations in Persian. According to the research results, we can consider the translation of this novel as a type of indirect translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Comparative Criticism"
  • " Sayyid al-Qamar"
  • " Vienna and Darblaneh"
  • " Seven Techniques"