اعضای هیات تحریریه

سردبیر

رضا ناظمیان

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

reza_nazemian2003yahoo.com

مدیر مسئول

علی گنجیان خناری

زبان و ادبیات عربی دانشیار ربان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

pajuhesh1392yahoo.com

مدیر داخلی

پریسا ابراهیمی

کارشناس مجلات دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

pajuhesh1390gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سعید نجفی اسد اللهی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

pajuhesh1390gmail.com

ابوالحسن امین مقدسی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران

abaminut.ac.ir

احمد پاشازانوس

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

ahmad_pasha95yahoo.com

سعید جاسم عباس الزبیدی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه نزوی، عمان، عمان

saidalzubaidyhotmail.com
0000-0001-8966-0934

مها خیربک ناصر

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لبنان، بیروت، بیروت

maha_h86hotmail.com
0000-7657-0002-1235

حجت رسولی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

htrasoulihotmail.com

غلامعباس رضایی هفتادر

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ghrezaeeut.ac.ir

علی سلیمی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

salimia1387gmail.com

مجید صالح بک

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

msalehbekgmail.com

علی اصغر قهرمانی مقبل

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ali.ghahramanimgmail.com

عیسی متقی زاده

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/motaghizadeh
motaghizadehmodares.ac.ir

حمیدرضا میرحاجی

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

mirhaji_sayyedyahoo.com

سید فضل الله میرقادری

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز، فارس، ایران

sfmirghaderigmail.com

ویراستار انگلیسی

عادله میرزایی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

adelemirzaee93gmail.com