اعضای هیات تحریریه

سردبیر

رضا ناظمیان

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

reza_nazemian2003yahoo.com

مدیر مسئول

علی گنجیان خناری

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

pajuhesh1392yahoo.com

مدیر داخلی

پریسا ابراهیمی

کارشناس مجلات دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

pajuhesh1390gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سعید نجفی اسد اللهی

زبان و ادبیات عربی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

pajuhesh1390gmail.com

ابوالحسن امین مقدسی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

abaminut.ac.ir

احمد پاشازانوس

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ahmad_pasha95yahoo.com

حجت رسولی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه شهید بهشتی

htrasoulihotmail.com

خلیل پروینی

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تربیت مدرس

kparviniyahoo.com

علی اصغر قهرمانی مقبل

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

ali.ghahramanimgmail.com

غلامعباس رضایی هفتادر

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه تهران

ghrezaeeut.ac.ir

مجید صالح بک

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

msalehbekgmail.com

حمیدرضا میرحاجی

زبان و ادبیات عربی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

mirhaji_sayyedyahoo.com

سید فضل الله میرقادری

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

sfmirghaderigmail.com

ویراستار انگلیسی

عادله میرزایی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

adelemirzaee93gmail.com