سردبیر


رضا ناظمیان استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • reza_nazemian2003yahoo.com
 • داخلی 567

مدیر مسئول


علی گنجیان خناری دانشیار، گروه ربان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • pajuhesh1392yahoo.com
 • داخلی 566

مدیر داخلی


پریسا ابراهیمی کارشناس مجلات دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

 • pajuhesh1390gmail.com

اعضای هیات تحریریه


سعید نجفی اسد اللهی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • pajuhesh1390gmail.com

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن امین مقدسی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • abaminut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد پاشازانوس دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • ahmad_pasha95yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سعید جاسم عباس الزبیدی استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه نزوی، عمان، عمان

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


مها خیربک ناصر استاد، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لبنان، لبنان، بیروت

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


حجت رسولی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • htrasoulihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامعباس رضایی هفتادر دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • ghrezaeeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی سلیمی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • salimia1387gmail.com

اعضای هیات تحریریه


مجید صالح بک دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • msalehbekgmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر قهرمانی مقبل دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • ali.ghahramanimgmail.com

اعضای هیات تحریریه


عیسی متقی زاده استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا میرحاجی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • mirhaji_sayyedyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید فضل الله میرقادری استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

زبان و ادبیات عربی

 • sfmirghaderigmail.com

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • arghavanomranigmail.com