نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه رازی

2 گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

چکیده

ترجمۀ متون ادبی یکی از سخت‌ترین انواع ترجمه است که با چالش‌هایی مواجه می‌باشد که باعث پیچیدگی و دشواری هرچه تمام‌تر آن می‌شود. امروزه نظریّه‌پردازان با ارائۀ انواع تکنیک‌ها و روش‌های برتر ترجمه کمک شایانی به مترجمان کرده‌اند و تا حدودی مسیر پیش-روی آنها را هموار نموده‌اند. یکی از نظریّه‌پردازان مطرح در این زمینه «آنتوان برمن» فرانسوی است که در نظریّۀ خود با عنوان گرایش-های ریخت‌شکنانه، سیزده عامل انحراف در ترجمه را بر می‌شمارد. پژوهش حاضر نیز براساس تکنیک‌های ترجمۀ برمن به واکاوی رمان «بریداللیل» تألیف هدی برکات و ترجمۀ سیّد حمیدرضا مهاجرانی با عنوان «پست شبانه» می‌پردازد. در این ترجمه به چند گرایش از نظریّۀ برمن پرداخته شده که بیشترین تکرار را در ترجمۀ مهاجرانی داشته است، این گرایشات عبارتند ‌از: منطقی‌سازی، واضح‌سازی، اطناب یا تطویل، آراسته‌سازی، غنازدایی کیفی و غنازدایی کمّی؛ البتّه لازم به ذکر است نمونه هایی چند از دیگر گرایشات ریخت‌شکنانه در این ترجمه دیده می‌شود که به علّت اندک بودن از ذکر آنها خودداری شده است. در این مقاله با مطالعۀ دقیق، موارد انحراف در ترجمۀ بریداللیل براساس گرایشات مذکور مطرح شده و در برخی موارد ترجمۀ پیشنهادی هم ارائه شده است. به طور کلّی می‌توان گفت بیشترین علّت انحراف در ترجمۀ مهاجرانی مربوط به توضیح و تفسیر مترجم است که قصد دارد خواننده به وضوح مطلب را درک کند؛ بنابراین پیداست که این ترجمه بیشتر به متن مقصد گرایش دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Hamidreza Mohajerani's translation of the novel "Bridalil" based on the theory of "Antoine Berman"

نویسندگان [English]

  • mohamadnabi ahmadi 1
  • farzaneh chelenia 2

1 razi university

2 Arab language and literature, Faculty of literature and humanities, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Translation of literary texts is one of the most difficult types of translation, which faces challenges that make it as complex and difficult as possible. Today, theorists have greatly helped translators by providing a variety of superior translation techniques and methods, and to some extent have paved the way for their advancement. One of the leading theorists in this field is the Frenchman Antoine Berman, who in his theory entitled Morphological Tendencies, enumerates thirteen factors of deviation in translation. The present study, based on Berman translation techniques, analyzes the novel "Bridalil" by Hoda Barakat and translated by Seyyed Hamidreza Mohajerani entitled "Night Post". This translation addresses several trends in Berman's theory that have had the most repetition in immigrant translation, including: rationalization, clarification, addition or extension, embellishment, qualitative enrichment, and quantitative enrichment; Of course, it should be mentioned that some examples of other morphological tendencies can be seen in this translation, which have been omitted due to their small size. In this article, with a careful study, the cases of deviation in the translation of Bridalil based on the mentioned tendencies have been raised and in some cases, the proposed translation has also been presented. In general, it can be said that the most common cause of deviation in immigrant translation is related to the translator's explanation and interpretation, which the reader intends to understand clearly; Therefore, it is obvious that this translation is more inclined to the target text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Translation Analysis
  • Bridalil
  • Hamidreza Mohajerani
  • Antoine Berman