نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشگاه علامه

چکیده

نظریه پردازان حوزه ترجمه الگوهای بسیاری را جهت ارزیابی میزان مقبولیت آثار ادبی در زبان مقصد ارائه داده‌اند که هر یک می‌تواند شاخص مناسبی برای بررسی ترجمه‌ها به‌شمار رود. الگوی کارمن گارسس از اساسی‌ترین نظریات در زمینه زبان‌شناسی است که به ارزیابی سطح کیفی ترجمه‌ها در چهار سطح: (معنایی-لغوی)، (نحوی –صرفی)، (گفتمانی-کارکردی) و (سبکی-علمی) می پردازد، که هر یک خود از زیرمجموعه‌هایی تشکیل شده‌اند. در این جستار، تلاش شده بر اساس الگوی پیشنهادی گارسس، ترجمه رمان «طشاری»، نوشته «انعام کجه‌جی» با عنوان «تکه پاره‌های من» به تلاش «کریم پورزبید» مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و آماری نگاشته شده، نشان می‌دهد که پورزبید به زبان مبدأ متکی نبوده و حتی در پاره‌ای از موارد، به مفاهیم اصلی داستان خلل وارد نموده است. هم‌چنین در سطح (سبکی-علمی) بیشترین تراکم موردی را داشته و از آنجایی که زیرمجموعه‌های این سطح، در قالب ویژگی‌های منفی گنجانده می‌شوند، می-توان گفت که این ترجمه از کفایت و مقبولیت لازم برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism of the translation of the novel "Al-Tashari" by Anam Kajjee as "My Pieces" based on the model of Carmen Garces

نویسندگان [English]

  • Yosra Shadman 1
  • mina arabi 2

1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Ilam University, Ilam, Iran

2 دانشگاه علامه

چکیده [English]

In order to improve the quality of translation, theorists have provided many models, each of which shows the acceptability of literary works in the target language. By evaluating the translation in the form of pattern, the positive and negative features of the translation show themselves, and this indicates the adequacy and acceptability of a translation. "Karim pour Zubeid" should be evaluated and criticized as "My Pieces". Garcés's model is one of the most basic theories in the field of linguistics, the main purpose of which is to determine the qualitative level of translations. Garcés analyzes four levels to evaluate translation. each of which Subcategories are formed. The most important findings of this research, which have been written by descriptive-analytical and statistical methods, indicate that: Poor Zubeid did not rely on the source language and even in some cases disrupted the main concepts of the story. It also has the highest case density at the (stylistic-scientific) level, and since the subsets of this level are included in the form of negative features, it can be said that this translation does not have the necessary adequacy and acceptability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation Criticism
  • Carmen Garcés Model
  • Tashari
  • Karim Pour zubeid