نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

نظریه زیبایی‌شناسی یکی از نظریه‌های مطرح شده در حوزۀ نقد ادبی است که تحت تاثیر مکتب پدیدار‌شناسی توسط پیروان مکتب کنستانس آلمان به وجود آمد. از آن‌جا که این نظریه کانون توجه خود را بر خواننده و دریافت او از اثر متمرکز نموده درپی آن است که تعدّد افق‌ها در روند دریافت را بر اساس استراتژی‌های مترجمان و تأویل‌‌های آنها در خوانش متن مورد بررسی قرار دهد. رمان «موسم الهجره إلی الشمال» اثر الطیب صالح ادیب سودانی از برترین رمان‌های قرن بیستم به شمار می‌رود و از جایگاه ادبی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و رویکرد مقابله‌ای و با هدف تبیین عدم قطعیت معنا و فعال ‌بودن خواننده در خوانش متن سامان یافته، خوانش‌های معنایی متعدد رمان یادشده را در پرتو نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافت در سه سطح واژه، عبارت و ساختار در سه ترجمه دیویس (عربی- انگلیسی)، غبرائی (انگلیسی- فارسی) و عامری (عربی- فارسی) مورد بررسی قرار داده و به بررسی چگونگی پذیرش متن به اعتبار تثبیت جایگاه هنری اثر در افق‌های مختلف و غنای آن از مترجمی به مترجم دیگر پرداخته‌است. برآیند پژوهش نشان داد خواننده‌ای که در واکنش به فضاهای سفید و خلأها، متن را به شکلی طبیعی تاویل و به روز رسانی نماید و متناسب با قواعد زبان مقصد، خوانشی صریح ارائه دهد، می‌تواند بر زیبایی‌‌شناسی متن مقصد فائق آید. بر این اساس غبرائی به عنوان خواننده توانسته با پرکردن خلأها متناسب با روح یک فرهنگ از خوانشی ساده به فهمی منتقدانه گذر نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of semantic horizon on reading the translations of the novel Season of Migration to the North

نویسندگان [English]

  • seyyed Mehdi Masboogh 1
  • solmaz ghafari 2

1 Professor of Arabic Language and Literature, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 bu ali sina

چکیده [English]

Aesthetic theory is one of the theories in the field of literary criticism that was developed by the followers of the German school of Constance under the influence of the school of phenomenology. Since this theory focuses on the reader and his perception of the work, it seeks to examine the multiplicity of horizons in the reception process based on the translators' strategies and their interpretations in reading the text. The novel "Season of Migration to the North" by the Sudanese writer Al-Tayyib Saleh is one of the best novels of the twentieth century and has a high literary status. This research is organized by descriptive-analytical method and confrontational approach with the aim of explaining the uncertainty of meaning and the reader's activity in reading the text. Examines the various semantic readings of this novel based on the aesthetic theory of receiving at three levels of words, phrases and structure in three translations of Davis (Arabic-English), Ghabraei (English-Persian) and Ameri (Arabic-Persian) and he has studied how to accept the text on the basis of establishing the artistic position of the work in different horizons and its richness from one translator to another. The result showed that a reader who, in response to white spaces and gaps, interprets and updates the text in a natural way and provides an explicit reading in accordance with the rules of the target language, can overcome the aesthetics of the target text. Accordingly,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Receiving Aesthetics
  • Semantic Horizon
  • Translation
  • Al-Tayyib Saleh
  • Season of Migration to the North