نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغان ایران.

2 استادیار گروه مترجمی زبان عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملی دامغان، ایران.

چکیده

The model of critical analysis of translation, which redefines translation based on the concept of "refinement", is fundamentally based on Halliday's theory of the Systemic Functional Linguistics (1978), and filters a communicational event linguistically, culturally and ideologically. In particular, whenever a translator feels the need to apply cultural filtering, one can expect the result of his or her work to be relatively an acceptable translation. The present study descriptively - analytically seeks to evaluate the application of cultural filter in the Arabic translation of the two novels "Prince Ehtejab" and "Lidded Mirrors" by Houshang Golshiri , which is full of cultural elements, by Salim Abdul Amir Hamdan, and to indicate that to what extent does the use of cultural filtering by the translator of these two works fit with the structural features in the target system?. we divided the strategies that the translator of these two novels has applied in translating cultural components and especially the translation of idioms into 4 parts: Negative approach (omission of idiomatic expression) 2- Application of cultural filtering using "equivalence-finding" approach 3- Application of cultural filtering using "equivalencing" approach 4- Literal translation of the term of source in the target language.

Findings of this survey show that in translating terminological interpretations, among the approaches used, cultural equivalence - finding (58.5%) has the highest frequency and omission (2.3%) has the lowest frequency.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Translation of terms by employing the cultural filter (Case study: Arabic translation of Prince Ehtejab and Lidded mirrors novels)

نویسندگان [English]

  • Alireza Arabameri 1
  • fereshteh afzali- 2

1 Graduated with a master's degree in Arabic translation from Damghan University of Iran.

2 Assistant Professor, Department of Arabic Translation, Faculty of Humanities, Damghan National University, Iran

چکیده [English]

الگوی تحلیل انتقادی ترجمه که ترجمه را بر پایه مفهوم «تصفیه» بازتعریف می‌کند، بر پایۀ نظریۀ زبان‌شناسی سازگانی‌نقش‌گرای هلیدی (1978) بنا نهاده شده و یک رویداد ارتباطی را از صافی‌های زبانی، فرهنگی و ایدئولوژیکی می‌گذراند. حال به گونه ویژه، هر گاه مترجم نیاز به کاربرد صافی فرهنگی احساس کند، می‌توان انتظار داشت که نتیجۀ کار او به‌طور نسبی به سوی ترجمه پذیرفتنی گرایش پیدا می‌کند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی در پی آن است که شیوه کاربرد صافی فرهنگی را در ترجمه عربی سلیم عبدالأمیر حمدان از دو رمان «شازده احتجاب/الأمیر احتجاب» و «آینه‌های دردار/ مرایا الذات» هوشنگ گلشیری که سرشار از تعبیرهای اصطلاحی است، ارزیابی کند و نشان دهد نحوۀ کاربرد صافی فرهنگی از سوی مترجم این دو اثر به چه میزان با ویژگی‌های بافتی در نظام مقصد تناسب دارد. به این منظور راهکارهای کلی مترجم را در ترجمه این دو رمان‌ به چهار بخش تقسیم کردیم: 1-رویکرد سلبی (حذف عبارت اصطلاحی) 2-کاربرد صافی فرهنگی با به‌کارگیری راهکار «معادل‌یابی» 3- کاربرد صافی فرهنگی با به‌کارگیری راهکار «معادل‌سازی» و 4- انتقال لفظ‌گرا (ترجمۀ تحت‌اللفظی) اصطلاح مبدأ به زبان مقصد. یافته‌های پژوهش نشان از آن دارد که مترجم، بافت فرهنگی تقریباً مشابهی را در نظام مقصد پیاده کرده و از میان راهکارهای به کارگرفته، معادل‌یابی فرهنگی(59.2 %)، پربسامدترین و حذف ( 2.3 % )کم بسامدترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural filter, translation of terms, approaches, "
  • Prince Ehtejab"
  • and "
  • Lidded Mirrors"