نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اراک

10.22054/rctall.2022.68947.1634

چکیده

عدول از چینش واژگانی معمول در هر زبان ساخت هایی با عنوان ساخت های اطلاعی نشان دار را رقم می زند. ساخت های نشان دار معانی کاربردشناختی و نقش ارتباطی در گفتمان دارند و از آنجایی که ترجمه کنشی ارتباطی است، اهتمام به این ساخت ها به منظور برقراری تعادل کاربردشناختی و ارتباطی میان گفتمان مبدأ و مقصد ضروری می نماید. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری ساخت اطلاع و فرایند مبتداسازی که جزء مهم ترین ساخت های اطلاعی نشان داراست، به شیوة توصیفی- تحلیلی به هفت نمونه ترجمه استخراجی از رمان های نجیب محفوظ، نویسنده سرشناس مصری و برنده جایزه نوبل ادبی1988 ، پرداخته شده است. رمان های « راه» و « گدا» دارای ساخت های اطلاعی نشان داری هستند که انتقال صحیح آن ها به همان صورت نشان دار برای بیان مقصود نویسنده ضروری می نماید. نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان داده است که مترجمان اغلب با شم زبانی خود به ترجمه پرداخته و در نتیجه ساخت های نشان دار را به صورت بی نشان برگردان کرده اند. این امر سبب شده است بخشی از معنای مد نظر نویسنده بیان نگردد و تعادل ارتباطی و نقشی میان دو گفتمان حاصل نشود.

کلید واژه ها: ترجمه، ساخت اطلاعی، نشان داری، مبتدا سازی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism of the translation of the marked informational structure in Najib Mahfouz's novels Case study : the novels "Al-Shahaz" and "Al-Tariq))

نویسندگان [English]

  • Masome Ghanbarnejad
  • Ebrahim Anari

university of Arak

چکیده [English]

Deviation from the usual lexical arrangement in any language creates constructions called marked informational constructions. Marked constructions have pragmatic meanings and a communicative role in the discourse, and since translation is a communicative act, it is necessary to pay attention to these constructions in order to establish a pragmatic and communicative balance between the discourse of origin and destination. In this research, after examining the theoretical foundations of information construction and the initiation process, which is one of the most important information constructions, seven samples of translations extracted from the novels of Najib Mahfouz, a famous Egyptian writer and winner of the 1988 Nobel Prize in Literature, were discussed in a descriptive-analytical manner. Is. The novels "Rah" and "Geda" have symbolic information constructions, which make their correct transmission in the same symbolic form necessary to express the author's intention. The results obtained from this research have shown that the translators often translated with their own linguistic symbols and as a result, they translated the marked constructions in an unmarked form. This has caused a part of the meaning intended by the author to not be expressed, and the communication and role balance between the two discourses has not been achieved.Keywords: translation, informational structure , marking, initialization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: translation
  • informational structure
  • marking
  • initialization