نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه خوارزمی- تهران

10.22054/rctall.2022.67632.1621

چکیده

خوانش کارکردهای زبانی کارل بولر در ترجمه فارسی رمان الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائلچکیده

خوانش کارکردهای زبانی کارل بولر در ترجمه فارسی رمان الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل مسئله نقش‏های زبانی، از موضوعات جدید زبان‏شناسی است و شایان ذکر است که این نقش‏ها تأثیری فراوان در رساندن معنا به دریافت‏کنندگان، حفظ زبان مبدأ، توضیحات بیشتر یا حتی تحریک احساسات مخاطبان دارد؛ در غیر این صورت، ممکن است ترجمه، نادرست باشد و حتی معنا کاملا پوشیده باقی بماند. طبق هدف کارل بولر از ارائه نقش‎های زبانی شامل، نقش‎های ترکیبی، ارجاعی، بیانی، ترغیبی و عاطفی، هر مترجمی، با توجه به بافت جمله و نیز با توجه به نقش زبانی مورد نیاز آن، باید متن را ترجمه کند تا ترجمه، آن گونه که باید، تأثیرخود را بگذارد. این بررسی، از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و در آن، ترجمه کتاب «الوقائع الغریبة فی اختفاء سعید أبی النحس المتشائل» اثر امیل حبیبی که توسط احسان موسوی خلخالی به فارسی ترجمه شده و عنوان فارسی آن، «وقایع غریبِ غیب‏شدنِ سعیدابونحسِ خوشبدبین» مورد بررسی قرار گرفته است. این ترجمه، از نظر نقش‏های زبانی فوق‏الذکر، شامل نقش‏های ترکیبی، ارجاعی، بیانی، ترغیبی و عاطفی، وتأثیر آن در ترجمه، بررسی گردیده است. با توجه به ترجمه کتاب مذکور، مشخص شد که مترجم بیشترین استفاده را از ترجمه ترکیبی و سپس ارجاعی کرده است. ترجمه بیانی نیز با اختلافی زیاد، پس از دو نقش پیشین قرار می‏گیرد و نقش عاطفی، بسیار اندک، استفاده شده است.کلیدواژه‏ها: نقش‏ها و کارکردهای زبانی، بولر، إمیل حبیبی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reading Linguistic Functions of Carl Booler in Persian Translation of Novel 'Alvaghayeo Algharbiya Fi Ekhtefae Saeid Abi Alnahs Almotashael'

نویسندگان [English]

  • Reza Bayat 1
  • Abdollah Hosseini 2

1 PhD Student of kharazmi university

2 Assistant professor of Arabic language and literature at Kharazmi University

چکیده [English]

Reading Linguistic Functions of Carl Booler in Persian Translation of Novel 'Alvaghayeo Alghariba Fi Ekhtefae Saeid Abi Alnahs Almotashael'The issue of linguistic functions is considered as one of the new subjects in linguistics; and it is noteworthy that these functions have a significant effect on transmittance of meaning to receivers, maintenance of original language, more explanations or even provoking the audience feelings; otherwise, the translation may be incorrect or even the meaning may be concealed completely. According to Karl Bühler's goal of presenting language roles including, composite, referential, expressive, persuasive and emotional roles, Any translator should translate the text by considering the construct of the sentence as well as the linguistic function required for it so that the translated text has the same effect. This study is a descriptive-analytic one and it investigates the Persian translation of book 'Alvaghyeo Alghariba Fi Ekhtefae Saeid Abi Alnahs Almotashael', written by Amil Habibi and translated by Ehsan Moosavi Khalkhali into Persian under the title 'Vaghaye Gharibe Gheb Shodan Saied Aboo Nahs Khoshbodbin'. This study investigated this Persian translation by considering the above mentioned linguistic functions including, composite, referential, Explanatory, persuasive and emotional roles, and their effects on translation. Regarding the translated book, it was found that the translator have used mostly the compound then referential translations respectively. Explanatory translation comes after the two previous ones with high difference; and affective function has been markedly less used.Keywords: "Linguistic Roles & functions", "Bühler", "Emil Habibi".

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Linguistic Roles &
  • functions"
  • hler"
  • , "
  • Emil Habibi"