نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.22054/rctall.2022.65424.1598

چکیده

از مهم‌ترین مباحثی که در ترجمه متون دینی و ادبی، مترجم را به چالش می‌کشاند بحث برگردان و برابر یابی‌های آرایه‌های ادبی است. در این بحث واکاوی دو مقوله ترجمه تشبیه و صفات مرکب از اهمیت خاصی برخوردار است. بیشتر چالش‌ها و مشکلات مترجمان در ترجمه چنین آرایه‌هایی به جهت تفاوت‌های نوع شناختی و فرهنگی بین دو زبان است. مترجم می‌تواند با در نظر داشتن این تفاوت‌ها تا حد زیادی بر این چالش‌ها تسلط یابد. پژوهشگران در جستار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به ماهیت، عملکرد و معیارهای طبقه‌بندی تشبیهات و صفات مرکب در ترجمه خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه از بهرامپور می‌پردازند و سپس با استفاده از الگوی پیرینی (2007) به بررسی راهکارهای اتخاذشده برای حل مشکلات موجود در ترجمه این آرایه‌ها اقدام می‌کنند. پیرینی برای حل این مسئله از راهکار کلی بومی‌سازی در معادل ترجمه‌ای استفاده می‌کند. با در نظر گرفتن این استراتژی، وی در مقوله صفات مرکب دو راهکار و در باب تشبیهات شش روش اساسی پیشنهاد می‌کند. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که هنگام ترجمه هر نوع صفت مرکب و تشبیهی، روش‌های ترجمه‌ای اتخاذشده بر اساس بومی گزینی زبانی و فرهنگی مناسب بوده و قابلیت اجرایی دارد. چراکه در ترجمه حاضر، مترجم از روش ادبی بهره برده است. چنین تطبیقی نشان‌دهنده تقارن فرهنگ در دو زبان مبدأ و مقصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Equivalences of Similes and Compound Adjectives in Translation of Sermos’s and letters’s Nahj al-Balagha based on Pierini’s Domestication Model (Case Study: Bahrampour’s Translation, 2017)

نویسندگان [English]

  • Ali sayadani 1
  • Yazdan Heydarpour Marand 2

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University ,Tabriz, Iran.

2 MA Graduated of Arabic Language Translation, Azarbaijan Shahid Madani University ,Tabriz, Iran.

چکیده [English]

One of the challenges that translators of literacy and non-literary texts face with is rendering and finding equivalent for figures of speech. In this regard, translating simile and compound adjectives are of great importance. Most of challenges in translating such figures of speech are due to cognitive and cultural differences between source and target languages. Paying attention to the differences, translators can overcome the challenges. Using a descriptive-analytical method, this study dealt with the nature, function, and criteria of categorizing similes and compound adjectives in Bahrampour’s translations of Sermons and Letters of Nahj al-Balagha. Applying Pierini’s (2007) model, the study then explored the strategies used for dealing with problems in translating the figures of speech. Pierini uses domestication strategy for translation in such cases. Considering the strategy, he introduces two strategies for compound adjectives and six strategies for translating similes. The results show that when translating all compound adjectives and similes, the used translation methods that are based on domestication of language and culture, are appropriate and applicable; since in this translation, Bahrampour has used a literary method and the correspondence shows closeness between source and target languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pierini, Simile, Compound Adjectives, Nahj al-Balagha, Bahrampour&rsquo
  • s Translation.