دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی و ترجمه عناصر بافت برون زبانی درجلد اول«الکتاب» سیبویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22054/rctall.2020.47877.1425

رضا ناظمیان؛ زهره قربانی مادوانی


2. موسیقی داخلی شعر نو و دشواری های آن در ترجمه شعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22054/rctall.2020.51602.1465

الهام مزرعه؛ سید ابراهیم دیباجی؛ رسول دهقان ضاد شهرضا