نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه چمران اهواز

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22054/rctall.2024.77146.1710

چکیده

چکیده

نقد و ارزیابی ترجمه یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مطالعاتی بر پایه بنیان‌های پژوهش‌‌های علمی به شمار می‌رود که به منظور سنجش و تشخیص سطح کیفی متون ترجمه شده صورت می‌پذیرد.لازمه این نقد و ارزیابی،کمک گرفتن از پژوهش‌های زبان‌شناختی نظریه‌پردازان مطرح در حوزه مطالعات ترجمه است.یکی از مهم‌ترین الگوهای زبان‌شناختی که به منظور ارزشیابی سطح کیفی ترجمه‌ها معرفی و شناخته شده،الگوی ترجمه خانم«کارمن گارسس»است.پژوهش پیش‌رو با روشی توصیفی-تحلیلی بر آن است تا با بهره‌گیری از الگوی پیشنهادی کارمن گارسس به عنوان یک سنجه و الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه،رمان«فی قلبی أنثی عبریة»از خولة حمدی با ترجمه خانم اسماء خواجه‌زاده را بررسی و ارزیابی کند.خانم کارمن گارسس چهار سطح را برای سنجش و ارزیابی ترجمه‌ها پیشنهاد می‌دهد که عبارتند از:1- سطح معنایی- لغوی؛2- سطح نحوی- واژه‌ساختی(صرفی)؛3- سطح گفتمانی-کاربردی؛4- سطح سبکی-مقصود شناختی.به دلیل گستردگی سطوح چهارگانه گارسس،پژوهش حاضر صرفا به بررسی دو سطح معنایی-لغوی و نحوی-واژه‌ساختی پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که؛برجسته‌ترین مؤلفه‌های سطوح معنایی-لغوی در این ترجمه،معادل فرهنگی یا کارکردی،بسط نحوی، قبض نحوی،ابهام و خاص در برابر عام یا برعکس است و در سطح نحوی-واژه‌ساختی،برجسته‌ترین مؤلفه‌ها را ترجمه تحت‌اللفظی،اقتباس،تغییر نحوی یا دستورگردانی،تغییر دیدگاه،توضیح یا بسط معنی، تقلیل و حذف،تغییر نوع جمله در ترجمه تشکیل می‌دهد و با نظر به این‌که میزان کفایت و مقبولیت یک ترجمه بر اساس شمارش ویژگی‌های مثبت و منفی آن سنجیده می‌شود و هرچه تعداد ویژگی‌های مثبت متن ترجمه‌شده بالاتر باشد به همان میزان کفایت و مقبولیت آن نیز بالاتر است،می‌توان گفت ترجمه خواجه‌زاده مطابق با الگوی گارسس از کفایت و مقبولیت مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism of the Persian translation of the novel "In My Heart a Hebrew Girl" based on the model of Carmen Garces

نویسندگان [English]

  • fatemeh savari 1
  • Naeim Amori 2

1 university of chamran

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Criticism and evaluation of translation is one of the most important fields of study,which measures and recognizes the quality level of translated texts.This evaluation requires linguistic researches of prominent theorists. One of the most important linguistic models introduced and known is the translation model of Mrs. "Carmen Garces". The present research, with a descriptive-analytical method, aims to investigate and evaluate the novel "Fi Qalbi Anthi Ibriya" by Khawla Hamdi translated by Ms.Asmaa Khajazadeh, using the model proposed by Carmen Garces as a measure and model for evaluating the quality of translation. Ms. Carmen Garces proposes four levels for measuring and evaluating translations, which are: 1- semantic-lexical level; 2- syntactic-word-building (morphological) level; 3- Discursive-applicative level; 4- Stylistic-semantic level.The current study examines only two levels of semantic-lexical and syntactic-lexical construction.Then it deduces that: the most prominent components of semantic-lexical levels in this translation are cultural or functional equivalents, syntactic expansion, syntactic contraction, ambiguity, and in the same proportion general or vice versa, and at the syntactic-lexical level, the most prominent components are literal translation, adaptation, changing syntactically or grammatically, changing the point of view, explaining or expanding the meaning, reducing and eliminating which change the type of sentence in translation.The adequacy and acceptability of a translation is based on counting its positive and negative features.Therefore the higher the number of positive features of the translated text, the higher is its adequacy and acceptability.It can be said that Khawajazadeh's translation conforms to the model of Garces and it has good adequacy and acceptability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • translation
  • Carmen Garces
  • Khawla Hamdi
  • In My Heart A Hebrew Girl