نام  نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
سید محمدرضا  ابن الرسول دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسین ابویسانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
رجاء  ابوعلی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید  احمدیان دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید ابراهیم  آرمن دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
داوود اسپرهم استاد  زبان و ادبیات فارسی استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  اسودی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عباس اشرفی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهنوش  اصغری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
جواد اصغری دانشیار  زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سردار  اصلانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عباس  اقبالی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
عبدالله آلبوغبیش استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبدالعلی  آل بویه لنگرودی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
رضا  امانی استادیار علوم و معارف قرآن  استادیار، گروه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران
حسین  ایمانیان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
محمد امیری فر دکتری زبان و ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نرگس  انصاری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علی  بشیری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
محمود  بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رسول  بلاوی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
فاطمه پرچگانی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عبدالقادر  پریز دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه پرهام استادیار مترجمی زبان انگلیسی استادیار، گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن  پیشوایی علوی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فرشید  ترکاشوند دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
مریم  جلائی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
احسان چنگیزی استادیار زبانشناسی استادیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  حاجی خانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار، گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسام  حاج مومن استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا حیدری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالفضل حری استادیار زبان و ادبیات انگلیسی استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
شکوه سادات  حسینی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
صادق  خورشا دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی  دشتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کبری راستگو استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران
فرهاد رجبی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
اسحاق  رحمانی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران
حجت رسولی استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عبدالله  رسول نژاد استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ابوالفضل رضایی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ربابه  رمضانی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کبری  روشنفکر دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
آفرین زارع دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران
منصوره  زرکوب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
تورج  زینی وند دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
وحید  سبزانپور دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سید ابوالفضل سجادی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
حسن سرباز دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
سیده فاطمه سلیمی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، آمل، مازندران
محمدعلی  سلمانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
یسرا شادمان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
نصرالله  شاملی استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی  شریفی استادیار علوم قرآن و حدیث استادیار، گروه علوم و قرآن حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین  شمس آبادی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد، ایران
علی صابری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
روح الله  صیادی نژاد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
مجید  صالح بک دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صلاح الدین  عبدی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مالک عبدی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
فؤاد  عبدالله زاده استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
مینا  عربی دکتری زبان و ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
موسی  عربی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران
عبدالباسط  عرب یوسف آبادی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران
محمدرضا  عزیزی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
محمدرضا  عزیزی پور استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
قاسم  عزیزی مراد استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
صادق  عسگری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
نعیم  عموری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
صادق فتحی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبدالحسین  فرزاد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
فرشته  فرضی شوب استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
مرتضی  قائمی استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
زهره  قربانی مادوانی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی اصغر  قهرمانی مقبل دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین کیانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران
عسگر علی  کرمی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهرا  کرم زادگان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا  کریمی فرد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
بیژن  کرمی میرعزیزی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد  گرجامی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
علی  گنجیان خناری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عیسی  متقی زاده استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
قاسم  مختاری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
جلال  مرامی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رضا میرحاجی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آزاده  میرزایی استادیار زبانشناسی استادیار، گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرامرز  میرزایی استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سید محمود  میرزایی الحسینی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
سید مهدی  مسبوق استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سید محمد  رضی مصطفوی نیا دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه قم، قم، ایران
یحیی معروف استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
امیر  مقدم متقی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
یدالله ملایری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
وصال میمندی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
میر سعید  موسوی رضوی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا  ناظمیان استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
هومن  ناظمیان دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
زهره  ناعمی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سید رضا  نجفی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی  نجفی ایوکی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
علی نظری استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
علیرضا  نظری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
یوسف  نظری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران
هادی  نظری منظم استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
login