نام  نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
علی  اسودی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فرشته  افضلی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، سمنان، ایران
عباس  اقبالی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
فاطمه اکبری زاده استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
عبدالعلی  آل بویه لنگرودی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علی  بشیری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
رسول  بلاوی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
مصطفی پارسایی پور استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
فرشید  ترکاشوند دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علی  حاجی خانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار، گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مهین حاجی زاده استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
حسام  حاج مومن استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صادق  خورشا دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رحیمی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ابوالفضل رضایی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسن سرباز دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
یسرا شادمان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
علی صیادانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
روح الله  صیادی نژاد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
صلاح الدین  عبدی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عبدالباسط  عرب یوسف آبادی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران
قاسم  عزیزی مراد استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
صادق  عسگری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
زهرا  فرید استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
زهره  قربانی مادوانی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا  کرم زادگان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حبیب کشاورز استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 
جواد  گرجامی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
علی  گنجیان خناری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رضا میرحاجی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید محمود  میرزایی الحسینی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
سید مهدی  مسبوق استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
یحیی معروف استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
رضا  ناظمیان استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  نجفی ایوکی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
علیرضا  نظری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
انسیه  سادات هاشمی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
login