نام نام خانوادگی رتبه علمی  رشته تخصصی سمت/ سازمان
سید ابراهیم آرمن دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
عباس اقبالی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
نرگس انصاری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علی بشیری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
علی حاجی خانی دنشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسام حاج مؤمن استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
یسرا شادمان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
زهره قربانی مادوانی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا کرم زادگان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا میرحاجی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا ناظمیان استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا نظری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
login