نام  نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
سید ابراهیم  آرمن دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
فرشته  افضلی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، سمنان، ایران
عباس  اقبالی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
فاطمه  اکبری زاده استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
نرگس  انصاری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علی  بشیری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
رسول  بلاوی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
مصطفی پارسایی پور استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علی  حاجی خانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار، گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسام  حاج مومن استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
یسرا شادمان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
علی  صیادانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
روح الله  صیادی نژاد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
صادق  عسگری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
زهره  قربانی مادوانی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا  کرم زادگان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد  گرجامی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حمید رضا میرحاجی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید محمود  میرزایی الحسینی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
سید مهدی  مسبوق استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رضا  ناظمیان استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  نجفی ایوکی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
علیرضا  نظری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
login