نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
جلال مرامی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مینا عربی دکتری زبان و ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهره قربانی مادوانی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی حاجی خانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار، گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فرشید ترکاشوند دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علیرضا نظری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
رضا ناظمیان استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منصوره زرکوب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی گنجیان خناری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبدالعلی آل بویه لنگرودی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
مجید صالح بک دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسام حاج مومن استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عیسی متقی زاده استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید محمود میرزایی الحسینی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
علی صابری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
جواد گرجامی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
عباس اقبالی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
مریم جلائی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه  زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
فاطمه پرچگانی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسن سرباز دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
زهرا کرم زادگان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رضا میرحاجی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صادق عسگری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
فرامرز میرزایی استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
یوسف نظری استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران
یسرا شادمان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
یحیی معروف استاد زبان و ادبیات عربی استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
صلاح الدین عبدی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
علی نجفی ایوکی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
حسین ایمانیان استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
روح الله صیادی نژاد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
فؤاد عبدالله زاده استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
شکوه سادات حسینی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
ربابه رمضانی دانشیار زبان و ادبیات عربی استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login