نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار زبان عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

10.22054/rctall.2024.79865.1739

چکیده

ترجمه را می‌توان پلی برای پیوند اندیشه‌ها و باورهای مردمان دو فرهنگ دانست. از دیرباز تاکنون آدمی در پرتو ترجمه با گفتارها، کردارها و دستاوردهای سرزمین‌های دیگر آشنا شده و از این رهگذر، بینش و نگرش خود را بارور نموده است. یکی از برجسته‌ترین نظریه‌های ترجمه که به سنجش سطح کیفی متون برگردان شده ادبی می‌پردازد و چهار سطح گوناگون را دربر می‌گیرد، نظریه کارمن گارسس (1994) است. پژوهش پیش رو که به روش توصیفی - تحلیلی است، بر آن است تا برگردان عربی ایمان صالح با عنوان «أولئک الثلاثة والعشرون فتىً» از کتاب «آن 23 نفر» نوشته احمد یوسف زاده را بر پایه سطح لغوی - معنایی الگوی ترجمه کارمن گارسس ارزیابی کند و برتری‌ها و کاستی‌های آن را بررسی نماید. این پژوهش نشان می‌دهد که در این برگردان، بسط نحوی در پوشش مفاهیمی چون افزونی قید، صفت و ترکیب اضافی پدیدار گشته و قبض نحوی در جلوه‌هایی مانند حذف صفت، مفعول، فعل و قید نمود یافته است. همچنین نشان می‌دهد که مترجم در فرایند عام در برابر خاص ازابزارهایی مانند حذف صفت بهره گرفته و در فرایند خاص در برابرعام با تکنیک بیان نوع در کنار جنس، دایره واژه را تنگ‌‎تر نموده است. یافته دیگراین پژوهش آن است که ویژگی‌های مثبت بخش چشم‌گیری را در این ترجمه به خود اختصاص داده و این برگردان از دو ویژگی کفایت و مقبولیت برخوردار شده و خرسندی خواننده را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Arabic Translation of the book "Those 23 People" written by Ahmad Yusefzadeh on the basis of the Lexical-Semantic level of the translation model by Carman Graces

نویسندگان [English]

  • vali baharvand 1
  • mina hasoni nejad 2
  • جواد کارخانه 3

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار زبان عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

چکیده [English]

Translation can be used to connect the ideas and beliefs of people in two cultures. From time to time, Mankind has been aware of the words, deeds and achievements of other lands through translation, and hereby, he has fertilized his vision and attitude. One of the most prominent translation theories that deals with measuring the qualitative level of translated text in literature and covers four different levels is the Carman Garces' theory (1994). This research, which is descriptive-analytical, aims to evaluate the Arabic translation of Iman Saleh from the book "Those 23 People" written by Ahmad Yusefzadeh on the basis of the Lexical-Semantic level of the translation model by Carman Garces, and to examine its superiorities and characteristics. The research shows that in this translation, the syntactic expantion appears in the coverage of figures like an added adverb, added adjective. In addition, the syntactic reduction emerged in the concepts like the deletion of adjective, object, verb and adverb. It also shows that the translator has narrowed the word circle by using the tools such as deleting the adjective in the general process versus the particular, and applying the techniques like expressing the kind alongside the gender in the particular process versus the general. Another finding of this study is that it attributed the positive characteristics of the remarkable part in this translation to it, Furthermore, this translation pocesses the adequacy and acceptability, causing the reader’s satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation Study
  • The book Those 23 People
  • Carman Garces
  • Lexical-Semantic Level