تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

سید محمدرضا

ابن الرسول

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حسین

ابویسانی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

رجاء

ابوعلی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حمید

احمدیان

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سید ابراهیم

آرمن

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

داوود

اسپرهم

استاد

 زبان و ادبیات فارسی

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی

اسودی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

عباس

اشرفی

دانشیار

علوم قرآن و حدیث

دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

بهنوش

اصغری

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

جواد

اصغری

دانشیار

 زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سردار

اصلانی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

عباس

اقبالی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

عبدالله

آلبوغبیش

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

عبدالعلی

آل بویه لنگرودی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

رضا

امانی

استادیار

علوم و معارف قرآن

استادیار، گروه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران

حسین

ایمانیان

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

محمد

امیری فر

دکتری

زبان و ادبیات عربی

دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

نرگس

انصاری

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

علی

بشیری

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

محمود

بشیری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

رسول

بلاوی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

فاطمه

پرچگانی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

عبدالقادر

پریز

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سپیده

پرهام

استادیار

مترجمی زبان انگلیسی

استادیار، گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محسن

پیشوایی علوی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

فرشید

ترکاشوند

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

مریم

جلائی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

احسان

چنگیزی

استادیار

زبانشناسی

استادیار، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی

حاجی خانی

دانشیار

علوم قرآن و حدیث

دانشیار، گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسام

حاج مومن

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حمیدرضا

حیدری

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابوالفضل

حری

استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

شکوه سادات

حسینی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

صادق

خورشا

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مهدی

دشتی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

کبری

راستگو

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران

فرهاد

رجبی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

اسحاق

رحمانی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

حجت

رسولی

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

عبدالله

رسول نژاد

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

ابوالفضل

رضایی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ربابه

رمضانی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

کبری

روشنفکر

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

آفرین

زارع

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

منصوره

زرکوب

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تورج

زینی وند

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

وحید

سبزانپور

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

سید ابوالفضل

سجادی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

حسن

سرباز

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

سیده فاطمه

سلیمی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، آمل، مازندران

محمدعلی

سلمانی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

یسرا

شادمان

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

نصرالله

شاملی

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علی

شریفی

استادیار

علوم قرآن و حدیث

استادیار، گروه علوم و قرآن حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حسین

شمس آبادی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد، ایران

علی

صابری

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

روح الله

صیادی نژاد

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

مجید

صالح بک

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

صلاح الدین

عبدی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

مالک

عبدی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

فؤاد

عبدالله زاده

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

مینا

عربی

دکتری

زبان و ادبیات عربی

دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

موسی

عربی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

عبدالباسط

عرب یوسف آبادی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران

محمدرضا

عزیزی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

محمدرضا

عزیزی پور

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

قاسم

عزیزی مراد

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

صادق

عسگری

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

نعیم

عموری

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

صادق

فتحی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عبدالحسین

فرزاد

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

فرشته

فرضی شوب

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

مرتضی

قائمی

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

زهره

قربانی مادوانی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علی اصغر

قهرمانی مقبل

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حسین

کیانی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

عسگر علی

کرمی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زهرا

کرم زادگان

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

غلامرضا

کریمی فرد

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

بیژن

کرمی میرعزیزی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

جواد

گرجامی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

علی

گنجیان خناری

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

عیسی

متقی زاده

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

قاسم

مختاری

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

جلال

مرامی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حمید رضا

میرحاجی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

آزاده

میرزایی

استادیار

زبانشناسی

استادیار، گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فرامرز

میرزایی

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

سید محمود

میرزایی الحسینی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

سید مهدی

مسبوق

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

سید محمد

رضی مصطفوی نیا

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه قم، قم، ایران

یحیی

معروف

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

امیر

مقدم متقی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

یدالله

ملایری

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

وصال

میمندی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

میر سعید

موسوی رضوی

استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

رضا

ناظمیان

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

هومن

ناظمیان

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

زهره

ناعمی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

سید رضا

نجفی

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علی

نجفی ایوکی

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

علی

نظری

استاد

زبان و ادبیات عربی

استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

علیرضا

نظری

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

یوسف

نظری

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران

هادی

نظری منظم

استادیار

زبان و ادبیات عربی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران