بررسی تعریب‌ کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» اثر استاد مطهری براساس مدل گارسس

مریم بخشی؛ کبری ظفری؛ سپیده باقری

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 305-341

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2021.56700.1518

چکیده
  نقد و ارزیابی ترجمه، بخش مهمی از کار ترجمه است که به رشد و تکمیل آن منجر می­شود. نظریۀ ارزیابی کیفیت ترجمۀ گارسس (1994) به دلیل دارا بودن معیارهای میزان قابلیت و کیفیت متون ترجمه در تشخیص سطح کیفی ترجمه­ها بسیار کارآمد است. کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» استاد مطهری از جمله کتاب­های برجسته در زمینۀ تاریخ، فرهنگ و سیاست است ...  بیشتر