نقد ترجمۀ رمان «فرانکشتاین فی بغداد» نوشتۀ احمدسعداوی بر اساس نظریۀ گارسس

علی بشیری؛ زهرا هادوی خلیل آباد

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 271-304

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2021.58499.1534

چکیده
  نقد ترجمه به تحلیل و ارزیابی کیفیت ترجمه از طریق بیان نقاط مثبت و منفی می­پردازد. یکی از شیوه‌های نقدی به‌کارگیری نظریه­ها است. نظریه­ای که در این پژوهش برای نقد ترجمة رمان «فرانکشتاین فی بغداد» نوشتة احمد سعداوی به‌کار گرفته شده، نظریة گارسس است. این نظریه در سال ۱۹۹4 توسط کارمن گارسس اسپانیایی پیشنهاد شده که مبتنی بر ...  بیشتر