شیوة مترجمان قرآن کریم در برگردان ساختار مدح و ذم به فارسی

علی صابری؛ معصومه فروزان

دوره 4، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 57-78

چکیده
  یکی از ساختارهایی که مختصّ زبان عربی است و در قرآن کریم کاربرد نسبتاً گسترده ای دارد، اسلوب مدح و ذمّ است که ما در این پژوهش سعی کردیم ضمن بیان این ساختار و اهداف وکارکرد آن، به تحلیل برخی از آیات در بر دارندة این ساختار بپردازیم. در این کنکاش پی بردیم که اگرچه این ساختار معادلی در زبان فارسی ندارد، امّا می‌توان برخی ساختارها و ترکیب‌های ...  بیشتر