نویسنده = محمدی نبی کندی، باب الله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی افزوده‌های تفسیری در شش ترجمة معاصر قرآن کریم (با محوریّت سورة إسراء)

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 83-112

ابراهیم ابراهیمی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ باب الله محمدی نبی کندی