نویسنده = فریادرس، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر مادّه ی «حشر»

دوره 5، شماره 12، تابستان 1394، صفحه 158-133

کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ محسن فریادرس