اسطوره‌ها و باورهای محلی در رمان «نزیف الحجر»

مجید صالح بک؛ سمیه السادات طباطبایی

دوره 2، شماره 5 ، دی 1391، ، صفحه 82-59

چکیده
  حیات بشر با اساطیر پیوند ناگسستنی دارد. این داستان های خیالی که گاه ریشه در واقعیت تاریخی دارند چنان با زندگی انسان درآمیخته اند که در برخی جوامع به عنوان حقیقت غیر قابل انکار پذیرفته شده اند در هم تنیده بودن اساطیر با زندگی بشر، چنان در ادبیات به عنوان جلوه ای از فرهنگ و تمدن انسان انعکاس یافته که امروزه اسطوره ها جایگاه کم نظیری در ...  بیشتر

جمالیه الزحافات و العلل فی شعر ابن الفارض

مجید صالح بک

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1391، ، صفحه 65-84

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6971

چکیده
  ان مقاله هذه ترید ان تثبت اهمیه العروض العربی کمعیار نقدی ضمن المعابیر النقدیه الادبیه لدرسه النص الادبی و ذلک من خلال توضیح مفهوم الزحافات و العلل التی تدخل ضمن البنا العروضی و بیان اثر ها فی تشکیل القیمه الدلالیه و الایقاعیه للشعر. و قد توصلت الی ان الزحافات و العلل کالیه جمالیه فی مجال الشعر لم تجد الاهتمام الکافی فی الفکر النقدی ...  بیشتر