پارناس در اندیشه‌ی أمین‌ نخله

حسن گودرزی لمراسکی؛ مصطفی کمالجو

دوره 2، شماره 5 ، دی 1391، ، صفحه 100-83

چکیده
  پارناس که معادل آن در زبان عربی «الفن للفن» یا «البرناسیه» و در زبان فارسی «هنر برای هنر» می‌باشد یکی از مکتب‌های نقد ادبی و حد اعتدال میان رومانتیسم و سمبولیسم است که نه مانند رومانتیک شعر را فدای احساسات شخصی کرده و آن را وسیله‌ای برای بیان احساسات و ذوق درونی شاعر قرار می‌دهد و نه مانند سمبولیسم دارای ابهام و پیچیدگی ...  بیشتر