نقد بینامتنی قرآنی در شعر دینی احمد وائلی

تورج زینی‌وند؛ کامران سلیمانی

دوره 2، شماره 5 ، دی 1391، ، صفحه 160-143

چکیده
  احمد وائلی، شاعر و خطیب مشهور و معاصر شیعی عراق، پدیده­ی بینامتنی قرآنی را فراوان در شعر دینی خود به کار برده است.در این اسلوب شعری، تأثیر پذیری لفظی و معنوی شاعر از قرآن،نمود چشمگیری دارد. روش وی در کاربرد آموزه های قرآنی به دو شیوه است؛وی در شیوه­ی نخست به مانند بسیاری از شاعران کلاسیک ادب عربی، برخی از الفاظ و مفاهیم قرآنی را ...  بیشتر