التراث الغزلی فی شعر محمود درویش و قیصر امین پور

محمدرضا عزیزی

دوره 2، شماره 2 ، فروردین 1391، ، صفحه 85-98

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6972

چکیده
  الغزل بو صفه غرضا فی الادب العربی و نمطا فی الادب الفارسی یتشابک فی هذین الادبین بسائر الاغراض منها المقاومه فی فلسطین و الحرب فی ایران فیبعث شذا الحب بلغته الناعمه علی الروعه و الجمال الفنی فی شعر کل من محمود درویش و قیصر امین پور. فیستسیغ المقاتل و المتلقی الابیات هذه فی ساحه الحرب و غیرها.  بیشتر