بررسی سیرتحول مفاهیم از یأس به امید و مقاومت در شعر فدوی طوقان

ابوالفضل رضایی؛ فرشاد نوری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 51-74

چکیده
       چکیده بی‌گمان شعر هر شاعری آینه‌ای است که مقتضیات زمانه‌ی او را بازتاب می‌دهد و نمودار احساسات و واکنش او در برابر رخدادها و جریان‌های موجود در جامعه‌اش است و از جانب دیگر شعر بر حوادث و مسائل زمانه‌ی خود نیز تأثیرگذار است و مردم را از کاری منع و به عملی تشویق می‌کند، شعر فدوی طوقان شاعر سیاسی و متعهد فلسطینی مجسم‌کننده‌ی ...  بیشتر