روایت شناسی رمان طفل الممحاه اثر ابراهیم نصرالله

صلاح الدین عبدی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 157-192

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6982

چکیده
  روایت شناسی دانشی است که به ارزیابی ویژگی روایت مندی و توصیف سازه های روایی می پردازد و از میان انواع روایت، روایت های داستانی دارای توالی زمانی و رخداد را مورد مطالعه قرار می دهد. رمان طفل الممحاه اثر ابراهیم نصرالله رمان نویس معاصر فلسطینی است که نویسنده در آن با استفاده از شیوه ی نوین روایتگری به روایت پیامدهای حمله ی اسرائیل به ...  بیشتر