واکاوی چالش‌های برابریابی در ترجمة فرهنگ‌های تخصصی چندزبانه بر اساس ترجمة فرهنگ سه‌زبانة معجم المصطلحات الإقتصادیة والمالیة اثر دکتر مصطفی هنّی

کمال باغجری؛ ناصر قاسمی؛ اسحاق طالب بزرگی؛ سجاد صدقی کلوانق

دوره 7، شماره 16 ، شهریور 1396، ، صفحه 60-35

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2017.7815

چکیده
  این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی به بررسی مهم‌ترین چالش‌های برابریابی در ترجمة فرهنگ ‌لغات و اصطلاحات تخصصی چندزبانه می‌پردازد. واکاوی این چالش‌ها از رهگذر ترجمة فرهنگ اصطلاحات تخصصیِ فرانسه‌ ـ انگلیسی ـ عربی معجم المصطلحات الإقتصادیةوالمالیة اثر دکتر مصطفی هنّی به زبان فارسی، از سوی نگارندگان این اثر حاصل شده‌است. چالش‌ها ...  بیشتر