جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام

خلیل پروینی

دوره 2، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 11-34

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.6975

چکیده
  ادبیات فنی بیانی است که نویسنده می کوشد با استفاده از آنچه در صنعت شعر و نثر معروف و شناخته شده است در عواطف مخاطب اثر بگذارد. یقینا چنین فن بیانی باید دارای عناصری باشد تا ادبیات نامیده شود. عناصر متن ادبی را اندیشه، خیال، عاطفه و اسلوب تشکیل می دهند. عاطفه و خیال، مختص متن ادبی و اندیشه و اسلوب، میان متن ادبی و دیگر متون مشترک است. اگر ...  بیشتر